หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นานมา
อักษรล้านนา
นาฯมา
เทียบอักษรไทย
[นานมา]
ความหมาย

ก.ไปตั้งนานยังไม่กลับมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นานมา (นาฯมา)