หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นาดอ
อักษรล้านนา
นาฯดํอฯ
เทียบอักษรไทย
[นาดอ]
ความหมาย

น.นาปลูกข้าวเบา ใช้เวลาน้อยสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาที่สั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาดอ (นาฯดํอฯ)