หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นางแปง
อักษรล้านนา
นาฯงฯแพงฯ
เทียบอักษรไทย
[นางแพง]
ความหมาย

น.หญิงที่รัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นางแปง (นาฯงฯแพงฯ)