หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นางธอหละณี
อักษรล้านนา
นาฯงฯธํอฯรณี
เทียบอักษรไทย
[นางธรณี]
ความหมาย

น.เทวีผู้รักษาแผ่นดิน; แม่ธรณี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นางธอหละณี (นาฯงฯธํอฯรณี)