หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นา
อักษรล้านนา
นาฯ
เทียบอักษรไทย
[นา]
ความหมาย

น.พื้นที่ราบทำเป็นคันกั้นน้ำเป็นแปลงๆสำหรับปลูกข้าวเป็นต้น, พื้นที่มีลักษณะคล้ายนาสำหรับทำประโยชน์อย่างอื่น เรียกตามสิ่งที่ทำ เช่น นาเกื๋อ นากุ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นา (นาฯ)