หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งเมอะ
อักษรล้านนา
นั่งฯเมิอฯะ
เทียบอักษรไทย
[นั่งเมอะ]
ความหมาย

ก.นั่งพิง,นั่งซบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งเมอะ (นั่งฯเมิอฯะ)