หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งเป้อหละเหม้อ
อักษรล้านนา
นั่งฯเปิ้อฯหลฯะเหิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งเป้อหละเหม้อ]
ความหมาย

ก.นั่งกางขาในลักษณะไม่เรียบร้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งเป้อหละเหม้อ (นั่งฯเปิ้อฯหลฯะเหิ้อฯ)