หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งเจ้อเหม้อ
อักษรล้านนา
นั่งฯเจิ้อฯเหิ้มฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งเจ้อเหม้อ]
ความหมาย

ก.นั่งราบกับพื้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งเจ้อเหม้อ (นั่งฯเจิ้อฯเหิ้มฯอฯ)