หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งอ้าขาก๋ะหว๋ะ
อักษรล้านนา
นั่งฯอ้าขากหวฯะ
เทียบอักษรไทย
[นั่งอ้าขากะหวะ]
ความหมาย

ก.นั่งกางขากว้างแบะออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งอ้าขาก๋ะหว๋ะ (นั่งฯอ้าขากหวฯะ)