หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งหลังโก่งโคะโยะ
อักษรล้านนา
นั่งฯหัลฯงโก่฿งฯโฅะโยะ
เทียบอักษรไทย
[นั่งหลังโก่งโฅะโยะ]
ความหมาย

ก.นั่งหลังโก่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งหลังโก่งโคะโยะ (นั่งฯหัลฯงโก่฿งฯโฅะโยะ)