หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งหม้อแหม้
อักษรล้านนา
นั่งฯหํมฯอฯแห้มฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งหม้อแหม้]
ความหมาย

ดู...นั่งป้อหละแหม้

ออกเสียงล้านนา
นั่งป้อหละแหม้
อักษรล้านนา
นั่งฯปํอฯหลฯะแห้มฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งป้อหละแหม้]
ความหมาย

ก.นั่งพับเพียบ; นั่งม็อบแม็บ, นั่งหม้อแหม้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งหม้อแหม้ (นั่งฯหํมฯอฯแห้มฯ)