หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งหนั๋ก
อักษรล้านนา
นั่งฯหันฯก
เทียบอักษรไทย
[นั่งหนัก]
ความหมาย

ก.นั่งเป็นประธานในการดำเนินงานต่างๆ เช่น นั่งหนั๋กสร้างวิหาร เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งหนั๋ก (นั่งฯหันฯก)