หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งผ๋ก
อักษรล้านนา
นั่งฯผ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งผก]
ความหมาย

ก.นั่งซุ่มแอบดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งผ๋ก (นั่งฯผ฿กฯ)