หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งผ่อนอนแยง
อักษรล้านนา
นั่งฯผํอฯนอฯรแยงฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งผ่อนอนแยง]
ความหมาย

ก.นั่งๆ นอนๆ ดูอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งผ่อนอนแยง (นั่งฯผํอฯนอฯรแยงฯ)