หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งผั๋ดเว้อผั๋ดว้า
อักษรล้านนา
นั่งฯผัดฯเวิ้อฯผัดฯว้าฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งผัดเว้อผัดว้า]
ความหมาย

ก.นั่งหันซ้ายหันขวา,นั่งหันหน้าหันหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งผั๋ดเว้อผั๋ดว้า (นั่งฯผัดฯเวิ้อฯผัดฯว้าฯ)