หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งป๋กหัวเข่า
อักษรล้านนา
นั่งฯป฿กฯห฿วฯเขั่า
เทียบอักษรไทย
[นั่งปกหัวเข่า]
ความหมาย

ก.นั่งชันเข่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งป๋กหัวเข่า (นั่งฯป฿กฯห฿วฯเขั่า)