หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งป๋กขาก่ายง้อน
อักษรล้านนา
นั่งฯป฿กฯขาก่ายฯง้อฯร
เทียบอักษรไทย
[นั่งปกขาก่ายง้อน]
ความหมาย

ก.นั่งไขว่ห้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งป๋กขาก่ายง้อน (นั่งฯป฿กฯขาก่ายฯง้อฯร)