หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งง้มโก๊ะโงะ
อักษรล้านนา
นั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งง้มโคะโงะ]
ความหมาย

ก.นั่งก้มหน้านิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งง้มโก๊ะโงะ (นั่งฯ)