หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งงอก๊องง้อง
อักษรล้านนา
นั่งฯงํอฯค้อฯงง้อฯง
เทียบอักษรไทย
[นั่งงอค้องง้อง]
ความหมาย

ดู...นั่งงอก้องหง้อง

ออกเสียงล้านนา
นั่งงอก้องหง้อง
อักษรล้านนา
นั่งฯงํอฯก้อฯงห้งฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[นั่งงอก้องหง้อง]
ความหมาย

ก.นั่งตัวงอคุดคู้; นั่งงอก๊องง้อง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งงอก๊องง้อง (นั่งฯงํอฯค้อฯงง้อฯง)