หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งคุเข่า
อักษรล้านนา
นั่งฯฅุเขั่า
เทียบอักษรไทย
[นั่งฅุเข่า]
ความหมาย

ก.นั่งคุกเข่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งคุเข่า (นั่งฯฅุเขั่า)