หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งข๋ดถะหวาย
อักษรล้านนา
นั่งฯข฿ดฯถๆวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งขดถวาย]
ความหมาย

ก.นั่งขัดสมาธิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งข๋ดถะหวาย (นั่งฯข฿ดฯถๆวฯายฯ)