หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นั่งก๊กงก
อักษรล้านนา
นั่งฯค฿กฯง฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งคกงก]
ความหมาย

ก.นั่งเฉยไม่ยอมพูดจา มักจะมีสร้อยต่อท้ายเป็น นั่งก๊กงกเหมือนครกบ่าตํ๋า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งก๊กงก (นั่งฯค฿กฯง฿กฯ)