หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่งกาด
อักษรล้านนา
นั่งฯกาดฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่งกาด]
ความหมาย

ก.นั่งขายของ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่งกาด (นั่งฯกาดฯ)