หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นั่ง
อักษรล้านนา
นั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[นั่ง]
ความหมาย

ก.อาการที่หย่อนก้นให้ติดกับพื้นหรือที่รอง เช่นเก้าอี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นั่ง (นั่งฯ)