หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นับได้นับเยียะ
อักษรล้านนา
นัปฯได้นัปฯเยยฯะ
เทียบอักษรไทย
[นับได้นับเยียะ]
ความหมาย

ก.ทำอะไรโดยขาดการไตร่ตรอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นับได้นับเยียะ (นัปฯได้นัปฯเยยฯะ)