หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นับเสี้ยง
อักษรล้านนา
นัปฯส้ยฯง
เทียบอักษรไทย
[นับเสี้ยง]
ความหมาย

ว.ทั้งหมดทั้งมวล; ขั๋บเสี้ยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นับเสี้ยง (นัปฯส้ยฯง)