หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นับหื้อ
อักษรล้านนา
นัปฯหื้
เทียบอักษรไทย
[นับหื้อ]
ความหมาย

ก.ให้ไปโดยขาดการไตร่ตรอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นับหื้อ (นัปฯหื้)