หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นันเมือง
อักษรล้านนา
นัเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[นันเมือง]
ความหมาย

ก.ส่งเสียงดังสนั่น มักใช้ร่วมกับคำอื่น เช่น เดือดบ้านนันเมือง - ส่งเสียงดังคับบ้านคับเมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นันเมือง (นัเมิอฯง)