หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นันเนือง
อักษรล้านนา
นัเนิอฯง
เทียบอักษรไทย
[นันเนือง]
ความหมาย

ว.มากมาย,อึกทึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นันเนือง (นัเนิอฯง)