หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นักเจ้น
อักษรล้านนา
นักฯเช่นฯ
เทียบอักษรไทย
[นักเช่น]
ความหมาย

ว.มากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นักเจ้น (นักฯเช่นฯ)