หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นักล้ำไป
อักษรล้านนา
นักฯลําไพ
เทียบอักษรไทย
[นักล้ำไพ]
ความหมาย

ว.มากเกินไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นักล้ำไป (นักฯลําไพ)