หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นักล้ำนักเหลือ
อักษรล้านนา
นักฯลํานักฯเหิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[นักล้ำนักเหลือ]
ความหมาย

ว.มากมายจริงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นักล้ำนักเหลือ (นักฯลํานักฯเหิลฯอฯอ)