หน้าหลัก
นะ - นะ
[น]

น (นะ) เป็นอักษรต่ำ เทียบตัว "น" ออกเสียงเป็น นŽะ ใช้เป็นพยัญชนะต้น ตัวสะกด และตัวตามในแม่กน เมื่อเป็นตัวสะกดใช้หางนะ -นฯ แทนตัว น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นะ - นะ (น)