หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นะ - นะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[น]
ความหมาย

น (นะ) เป็นอักษรต่ำ เทียบตัว "น" ออกเสียงเป็น นŽะ ใช้เป็นพยัญชนะต้น ตัวสะกด และตัวตามในแม่กน เมื่อเป็นตัวสะกดใช้หางนะ -นฯ แทนตัว น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นะ - นะ (น)