หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นะ
อักษรล้านนา
นะ
เทียบอักษรไทย
[นะ]
ความหมาย

น.สมอ - เรียกสมอว่า "บ่านะ" ก.กดลง,ทาบลง; นาบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นะ (นะ)