หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอนแฮม
อักษรล้านนา
นอฯรแรมฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนแรม]
ความหมาย

ก.นอนพักค้างคืนนอกสถานที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนแฮม (นอฯรแรมฯ)