หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นอนแท็บ
อักษรล้านนา
นอฯรแธัปฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนแธ็บ]
ความหมาย

ก.นอนแซ่ว - นอนอย่างหมดแรงที่จะลุกขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนแท็บ (นอฯรแธัปฯ)