หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอนเล้อนอนเลิด
อักษรล้านนา
นอฯรเลิ้อฯนอฯรเลิดฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนเล้อนอนเลิด]
ความหมาย

ก.นอนเหยียดยาวด้วยท่าทางขี้เกียจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนเล้อนอนเลิด (นอฯรเลิ้อฯนอฯรเลิดฯ)