หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอนเมิบจะเล้อ
อักษรล้านนา
นอฯรเมิปฯชเลิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนเมิบชะเล้อ]
ความหมาย

ก.นอนพังพาบ - นอนคว่ำชูคอหน้าเชิดเหมือนจิ้งเหลน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนเมิบจะเล้อ (นอฯรเมิปฯชเลิ้อฯ)