หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอนเมิบ
อักษรล้านนา
นอฯรเมิปฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนเมิบ]
ความหมาย

ก.นอนพังพาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนเมิบ (นอฯรเมิปฯ)