หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นอนเนียน
อักษรล้านนา
นอฯรนยฯร
เทียบอักษรไทย
[นอนเนียน]
ความหมาย

ดู...นอนก้น

ออกเสียงล้านนา
นอนก้น
อักษรล้านนา
นอฯรกั฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนก้น]
ความหมาย

ก.ตกตะกอน;นอนเนียน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนเนียน (นอฯรนยฯร)