หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นอนสะแกง
อักษรล้านนา
นอฯรสแคงฯ
เทียบอักษรไทย
[นอนสะแกง]
ความหมาย

ก.นอนตะแคง - นอนเอาข้างลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนสะแกง (นอฯรสแคงฯ)