หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นอนมื้อ
อักษรล้านนา
นอฯรมื้
เทียบอักษรไทย
[นอนมื้อ]
ความหมาย

ก.นอนเวร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนมื้อ (นอฯรมื้)