หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
นอนป๋กขาก่ายง้อน
อักษรล้านนา
นอฯรป฿กฯขาก่ายฯง้อฯร
เทียบอักษรไทย
[นอนปกขาก่ายง้อน]
ความหมาย

ก.นอนไขว้ห้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนป๋กขาก่ายง้อน (นอฯรป฿กฯขาก่ายฯง้อฯร)