หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอนขว้ำ
อักษรล้านนา
นอฯรขํวฯา
เทียบอักษรไทย
[นอนขว้ำ]
ความหมาย

ก.นอนคว่ำ - นอนเอาด้านหน้าลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอนขว้ำ (นอฯรขํวฯา)