หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอด
อักษรล้านนา
นอฯด
เทียบอักษรไทย
[นอด]
ความหมาย

น.ชื่อพืชหลายชนิดทั้งพืชน้ำและพืชบก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอด (นอฯด)