หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอง
อักษรล้านนา
นอฯง
เทียบอักษรไทย
[นอง]
ความหมาย

ก.ท่วม,หลาก เช่น น้ำนอง - น้ำหลาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอง (นอฯง)