หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอกใจ๋
อักษรล้านนา
นอฯก
เทียบอักษรไทย
[นอกใจ]
ความหมาย

ก.ไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองหรือคนรักด้วยการคบชู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอกใจ๋ (นอฯก)