หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอกฮีต
อักษรล้านนา
นอฯกรีตฯ
เทียบอักษรไทย
[นอกรีต]
ความหมาย

ว.ไม่ประพฤติตามจารีตประเพณี; นอกฮีตนอกฮอย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอกฮีต (นอฯกรีตฯ)