หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอกนึ่ง
อักษรล้านนา
นอฯกนึ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[นอกนึ่ง]
ความหมาย

ก.ส่วนหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอกนึ่ง (นอฯกนึ่งฯ)