หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นอกต๋ำฮา
อักษรล้านนา
นอฯกตำรา
เทียบอักษรไทย
[นอกตำรา]
ความหมาย

ว.ไม่มีในตำรา,ผิดตำรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นอกต๋ำฮา (นอฯกตำรา)